perks-logo

INTERNETO SVETAINĖS PERKS.LT PRIVATUMO POLITIKA

  1. PRIVATUMO POLITIKOS PASKIRTIS

1.1. Ši Privatumo politika įtvirtina Interneto svetainės Vartotojų Asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir tikslus. 

1.2. Kiekvienas Vartotojas naudodamasis Interneto svetaine ir pateikdamas savo Asmens duomenis sutinka, kad šie Duomenys būtų tvarkomi šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka.

1.3. Kopijuoti bet kokią informaciją esančią šioje Privatumo politikoje be Interneto svetainės Duomenų valdytojo sutikimo yra griežtai draudžiama.

  1. NAUDOJAMOS SĄVOKOS

2.1. Šioje Privatumo politikoje yra naudojamos šios sąvokos, reiškiančios tai:

Asmens duomenys“, arba „Duomenys“ yra bet kokia informacija apie Vartotoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti (duomenų subjektas).

Duomenų tvarkymas“ reiškia bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip Duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas ir kt.

Duomenų valdytojas“ yra UAB „Ryte ir vakare“, juridinio asmens kodas 304409524, buveinė registruota adresu Uosių g. 32, LT-92353 Klaipėda, Lietuvos Respublika.

Interneto svetainė“ yra Duomenų valdytojo valdoma interneto svetainė, kurios adresas yra https://perks.lt.

Privatumo politika“ yra ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Duomenų valdytojo Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams naudojantis Interneto svetaine.

Reglamentas“ reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojusį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.

Slapukai“ yra maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Interneto svetainės į Vartotojo kompiuterio kietąjį diską, kad Duomenų valdytojas galėtų atskirti Vartotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.

Vartotojas“ yra fizinis asmuo, kuris apsilankė Duomenų valdytojo Interneto svetainėje ir joje pateikė savo Asmens duomenis.

  1. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

3.1. Vartotojas, norėdamas gauti asmeninį pasiūlymą ar susisiekti su Duomenų valdytoju, turi pateikti savo vardą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. 

3.2. Taip pat yra renkami Slapukai apie Vartotojo naršymą Interneto svetainėje. Vartotojas gali bet kada atšaukti savo Sutikimą dėl Slapukų naudojimo. Vartotojas tai gali padaryti pakeičiant savo naršyklės nustatymus, kad Slapukai nebebūtų saugomi. Instrukcijos skiriasi priklausomai nuo Vartotojo naudojamos naršyklės tipo. Kelios instrukcijos gali būti randamos čia: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari (Desktop), Safari (Mobile), Android Browser, Opera, Opera Mobile. Vartotojas apie visus slapukų nustatymus, jų naudojimą ir kaip jų atsisakyti daugiau informacijos gali rasti adresu http://www.allaboutcookies.org.

  1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

4.1. Vartotojų pateikti Asmens duomenis yra tvarkomi šiais tikslais:

4.1.1. Paslaugų teikimo tikslu. Duomenų valdytojas renka Vartotojų asmens duomenis ir juos panaudoja teikdamas teisines paslaugas.

4.1.2. Susisiekimo tikslais. Kad Duomenų valdytojas galėtų susisiekti ir atsakyti į Vartotojo turimus klausimus ar prašymus.

 

  1. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

 

5.1. Duomenų valdytojas užtikrina, kad Vartotojų Asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti.

5.2. Duomenų valdytojas gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis trečiosioms šalims, tik:

5.2.1. įstatymų nustatytais atvejais ir kai tai yra būtina, kad būtų įgyvendinami šios Privatumo politikos tikslai;

5.2.2. jei šiam Duomenų perdavimui yra gautas Vartotojo atskiras sutikimas;

5.2.3. kai tai reikalinga, kad Duomenų valdytojas įvykdytų sudarytą sutartį su Vartotoju ir tinkamai suteiktų paslaugas;

5.2.5. kitais Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

 

  1. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 

6.1. Duomenų valdytojas Vartotojų Asmens duomenis saugo tokiam laikotarpiui, kuris yra nurodytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, ir šioje Privatumo politikoje, tačiau ne ilgiau, nei tai yra būtina šios Privatumo politikos Duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

6.2. Vartotojui pateikus prašymą gauti asmeninį pasiūlymą arba išsiuntus asmeninę žinutę ir pateikus savo Asmens duomenis, Duomenų valdytojas juos įsipareigoja saugoti ne ilgiau kaip 3 (tris) metus nuo paskutinio Vartotojo kontaktavimo su Duomenų valdytoju, nebent buvo gautas atskiras Vartotojo sutikimas Duomenis saugoti ilgiau.


  1. VARTOTOJŲ TEISĖS

 

7.1. Interneto svetainėje Vartotojai turi šias teises:

7.1.1. žinoti, kokie ir kokiu tikslu yra tvarkomi Asmens duomenys; 

7.1.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir parsisiųsti juos lengvai skaitomu formatu į savo kompiuterį;

7.1.3. reikalauti ištaisyti arba papildyti Asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs arba nebeaktualūs;

7.1.4. reikalauti ištrinti Asmens duomenis esant vienai iš Privatumo politikos 8.5 p.nurodytai sąlygai (teisė būti pamirštam);

7.1.5. reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų Vartojo Asmens duomenų tvarkymą;

7.1.6. reikalauti perkelti Duomenis kitam duomenų valdytojui;

7.1.7. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėto Asmens duomenų tvarkymo arba Duomenų pažeidimo; 

7.1.8. nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie Duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.2. Bet kokius prašymus ar nurodymus, susijusius su Vartotojo Asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis (el. paštu). 

7.4. Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti nurodydamas atsisakymo motyvus.

7.5. Duomenų valdytojas pasilieka teisę nepatenkinti Vartotojo prašymų, išskyrus prašymus dėl atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus bei kreiptis į neteisminę ginčų nagrinėjimo instituciją, kai reikia užtikrinti: (i) Duomenų valdytojui nustatytų teisinių pareigų vykdymą; (ii) viešąją tvarką ar nusikalstamų veikų prevenciją; (iii) vartotojų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą; arba (iv) esant kitiems Reglamento 23 str. 1 d. nurodytiems atvejams. Bet kuriuo atveju atsisakęs vykdyti Vartotojų prašymus Duomenų valdytojas aiškiai nurodo tokio atsisakymo priežastis.

7.6. Vartotojui pastebėjus neteisėtą jo Duomenų tvarkymą ar atsiradus ginčui su Duomenų valdytoju, jis turi teisę bet kada kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją Lietuvoje – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jos interneto svetainėje nurodyta tvarka, kurią galima rasti čia.

 

  1. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 

Visus su klausimus galima siųsti el. paštu [email protected]

Turite klausimų? Susiekite su mumis.

Susisiekite su mumis

Turite klausimų, ar reikalinga pagalba? Susisiekite su mumis ir atsakysime į visus klausimus.

Kategorijos

Nemokama ir neįpareigojanti konsultacija

Turite klausimų ar reikalinga pagalba? Tuomet užsiregistruokite nemokamai ir neįpareigojančiai konsultacijai. Išsiaiškinsime Jūsų poreikį, supažindinsime su mūsų produkcija ar sukursime individualų sprendimą tik Jums.